Maj

20

Rodzina i jej funkcjonalność w życiu.

Z socjologicznego punktu widzenia rodzina jest grupą społeczną, bądź instytucją społeczną, która pełni rozmaite funkcje. Jakie to funkcje i czy są one niezbędne? Przede wszystkim pierwszą bardzo banalną, ale istotną funkcją jest funkcja rozrodcza, czyli prokreacyjna, której oczywiście celem jest wydawanie potomstwa na świat. Oczywiście potomstwo wiąże się z psychiką i stanem emocjonalnym małżonków i jest często pożądane. Drugą bardzo ważną funkcją rodziny jest funkcja socjalizacyjna, która polega na tym, aby dzieci w rodzinie przygotować do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz przygotowanie go do pełnienia różnych ról. Wychowanie, które dotyczy dziecka powinno odbywać się przy udziale obojga rodziców z których młody człowiek będzie mógł czerpać inspiracje. Dziadkowie, ale także inni również w funkcji tej pełnią ważną rolę. Funkcja ekonomiczna również mieści się w obrębie rodziny. Cały dorobek i środki na utrzymanie trafiają właśnie do niej i to dzięki tym środkom i osobom pracującym w rodzinie, grupa ta może istnieć i funkcjonować w taki, a nie inny sposób. Cały dorobek trafia do budżetu rodzinnego. Kolejną funkcją jest funkcja opiekuńczo-zabezpieczająca dzięki której osoby niepełnosprawne, starsze bądź niedające sobie rady z prostymi czynnościami życiowymi znajdują się pod opieką najbliższej rodziny, która zapewnia im byt oraz spełnia podstawowe potrzeby życiowe.

Funkcja rekreacyjna jest również istotna, szczególnie dla dzieci, ale także i dla dorosłych. W funkcji rekreacyjnej mamy do czynienia ze wszystkimi potrzebami związanymi ze wspólnym spędzaniem czasu, czy potrzebami rozrywki. Wyróżniamy również funkcje kulturowe, która polega na przekazywaniu dziedzictwa kulturowego, zapoznawanie członków rodziny z dziełami sztuki itp. Często mamy również do czynienia z dziedziczeniem różnych stanowisk pracy w rodzinie oraz z nadawaniem pozycji społecznej członkom swojej rodziny, w takiej sytuacji mówimy o funkcji stratyfikacyjnej.